Acrylic คือ อะไร ?

บางท่านเรียก อะคริลิคพลาสติก (acrylic plastic) หรือพลาสติกอะคริลิค ช่วงเวลาที่อีกหลายท่านเรียกว่า กระจกอะคริลิค (acrylic glass) หรือเรียกย่อๆเพียงแค่แผ่นอะคริลิค แต่ว่าไม่ว่าจะเรียกชื่อแตกต่างอย่างไรก็ดี ทั้งสิ้นก็คือพลาสติกประเภทเดียวกันเป็นโพลิเมทิลเมทาไครเลต หรือพีเอ็มเอ็มเอ (poly (methyl methacrylate), PMMA) และก็สูตรเคมีของพลาสติกจำพวกนี้คือC5H8O2

Continue reading “Acrylic คือ อะไร ?”

เติมน้ำมันให้บริษัทรถเช่า

หลายๆบริษัทของรถเช่าเอกชน สิ่งที่เหมือนกันคือก่อนการที่จะปล่อยรถออกไปให้ผู้เช่านั้น จะต้องเติมน้ำมันให้ลูกค้าเต็มถังก่อนการใช้งานต่างๆ เพื่อที่ผู้เช่าเช่ารถไปแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้เลย และอีกสิ่งหนึ่งการตรวจสภาพรถว่าพร้อมใช้งานหรือมั้ย ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ ระบบเบรก การบังคับเลี้ยว ไฟเลี้ยวต่างๆ ระบบภายในของรถ ไม่ว่าจะเป็น แอร์ กลิ่นภายในรถยนต์ และน้ำมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมและพลาดไม่ได้เด็ดขาด

Continue reading “เติมน้ำมันให้บริษัทรถเช่า”